Quranın nazil olma səbəbləri

Rate this item
(0 votes)
                                                                                                                                                                           Səbəbi-nüzul və şəni-nüzul Səbəbi-nüzulun tərifi Bu mövzu tədrici nüzulla bir-birinə yaxındır. Belə ki, mühüm bir…
[...]

Read more 0

Dəfi və tədrici nüzul

Rate this item
(0 votes)
                                                                                                   Dəfi və tədrici nüzul Dəfi nüzul             Quranın Ramazan ayında nüzulu ilə besət arasında heç bir bağlılığı olmadığı aydınlaşandan sonra belə bir sual zehində oyanır. Qurani-Kərimin bəhs etdiyi nüzul hansı nüzul idi? Əhli-şiə və əhli-sünnənin bir çox rəvayətlərinə əsasən Quran müxtəlif cür nazil olmuşdur. Cəlaləddin Süyuti deyir: Quranın lövhi-məhfuza nazil olması…
[...]

Read more 0

Məkki və Mədəni surə və ayələrinin meyarı

Rate this item
(0 votes)
                                                                                        Məkki və Mədəni surə və ayələrinin meyarı   Tərtibi-nüzulla bağlı rəvayətlərə əsasən Qurani-Kərimdə 86 surə “Məkki”, 28 surə isə “Mədəni” surələrdən hesab olunur. “Ulum-Quran” alimləri surə və ayələrin “Məkki” və “Mədəni” olmasını təyin etmək üçün üç əsas meyar qeyd etmişdirlər. 1- Zaman meyarı – Bir çox müfəssirlərin surələrin “Məkki” və “Mədəni” olması ilə bağlı nəzər birliyi əsasən…
[...]

Read more 0

Məkki və Mədəni surələr

Rate this item
(0 votes)
 Məkki və Mədəni surələr    Məkkə və Mədinə surələrini tanımağın əhəmiyyəti Quran elmləri tarixində mühüm məsələlərdən biri Məkkə və Mədinə surələrini tanımaqdır. Onları bir-birindən fərqləndirmənin bir neçə dəlili var və bilmək zəruridir. 1- Surə və ayələrin tərtibi-nüzulu, tədrici-nüzulu və tarixi Tarixi tanımaq və ayələrin, surələrin ardıcıllığını və tədrici nüzulunu tanımaq Məkki surələrini Mədəni surələrindən ayırd etməyin birinci yoludur. İnsan hər hansı bir tarixi hadisəni bilmək üçün daim bu cür axtarışda olsa və həmin hadisənin nə vaxt və hansı səbəbdən baş verməsini təhqiq etsə, əsl nəticəni əldə edər. Bu tərtiblə Məkki və Mədəni surələrini bir-birindən seçmək mümkündür. Həmçinin, İslamda baş verən mühüm…
[...]

Read more 0

Tənzil və təvil

Rate this item
(1 Vote)
                                                                 Tənzil və təvil Tənzilin istilahi mənası nüzulla bağlıdır. Beləki, nazil olan ayə xas bir hadisəyə görə nüzulun səbəbi adlanıb. “Tənzil” sözü aydın mənaya sahib olduğu üçün bu mətləbdə əlavə izaha ehtiyyac duyulmur. Çünki bütün alimlər bu sözü Quranın nazil olması və zahiri mənası kimi qeyd ediblər. Amma təvil isə ayənin üzərindən əxz edilmiş cərəyan edən oxşar uyğun hadisələrlə ümumi mənaya aiddir.      ...وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ…
[...]

Read more 0

Quranda dəstnamaz

Rate this item
(2 votes)
                                                                                                        Dəstəmaz Dəstəmaz - üzü, iki əli yumaq, başa və ayaqlara məsh çəkməyə deyilir. Müəyyən şəraitdə ibadət sayılır. İslamda vacib edilən bir çox ibadət və dini ayinlər iki cəhətdən böyük əhəmiyyət daşıyır. Birinci cəhət onun insanı Allaha yaxınlaşdırması , mənəvi yetginliyi, ikinci cəhət isə ictimai mühitə və ya insanın öz…
[...]

Read more 0

Quran məxluqdur?

Rate this item
(1 Vote)
  Quran məxluqdur?   Quranın məxluq olması ilk dəfə Əbbasi süləlasinin (750-1258) xəlifələrindən olan və İmam Rzanın (ə) (763-818) qatili Məmunun (786-833) ölümündən 4 ay öncə (xəlifəliyi: 813-833) bu şübhə ortaya atıldı. Bildiyimiz kimi Məmun bir çox elmlərdə savadlı idi. O, elmə çox üstünlük verərdi. Hətta xarici elmi kitablarıda tərcümə etdirirdi. Sual: Allahın kəlmələri (danışması) və Quran, sonradan yaranandı (hadis) ya əvvəldən (qədim) var idi? Cavab: Allahın kəlamı “sonradan yaranandır”. (hadis) Qədim deyil. İzah: Bu mövzu əsasən “kəlam” (sxolastika) elminə aiddir. Kəlam elminində bu adla adlanmasının səbəbi budur. Çünki müsəlmanlar “Allahın necə danışması” barədə müzakirələr edirdilər. Aralarında fikir ayrılığı yaranırdı.…
[...]

Read more 0

Quranın qiraət növləri

Rate this item
(2 votes)
  Quranın qiraət növləri Qurani-Kərimin qiraət məsələsi İslam Peyğəmbərinin (s) dövründən etibarən böyük əhəmiyyət daşımış və Abdullah ibn Məsud, Übəyy ibn Kəb, Əbu-Dərda, Zeyd ibn Sabit və Abdullah ibn Abbas kimi səhabələr bu müqəddəs işlə məşğul olmuşlar. Müsəlmanlar tarix boyu Qurani-Kərimin qiraəti məsələsinə geniş əhəmiyyət vermiş və bu işdə mahir olanlar "Qari" adı ilə tanınmışdır.  "Qiraət" ifadəsi ərəb dilində "oxumaq", Quran elmləri baxımından isə hər bir qarinin müəyyən xüsusiyyətlərlə Quran oxuması qaydasından ibarətdir. Hər bir qarinin öz şəxsi ictihadı və müəyyən şərtlər əsasında Quran ayələrini ilahi vəhyi hekayət edən tərzdə oxuması "qiraət" adlanır. Qurani-Kərim qiraətinin əsil hədəfi onun ayələrinin İslam…
[...]

Read more 0

Quran hifz etməyin qaydaları

Rate this item
(1 Vote)
Quran hifz etməyin qaydaları   إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَي   {dd_yt_video}videoid:LD8QR43qU7Y&feature=youtu.be «Möminlər yalnız о kəslərdir ki, Аллах зикр olunduqda qəlbləri titrəyər, Onun ayələri onlara oxunan заман иманларыны арырар və Daim öz Rəbblərinə təvəkəif.» Allahın kəlamı peyğəmbərin (s) əbədi möcüzəsi olan Quran-Kərim yer üzünə nazil olduğu vaxtdan bu günədək. Bəlkə də dünyada ən çox oxunan və ən çox əzbərlənən bir kitabdır. Quranı oxumaq və onu hifz etməyin əhəmiyyəti barədə çox sözlər deyilmiş, kitablar yazılmışdır. İslam Peyğəmbəri (s) против имамардана (ə) Коран Оксуянлара - хафизлырин дрюкчулри, онлар верлычака саваб против мукафатлара хаккинда бизə шатана дəйəрел хадисла даhaсə edəha Кораны…
[...]

Read more 0

Quranın adı və sifətləri

Rate this item
(3 votes)
Quranın adı və sifətləri  Quran elmlərinə aid olan mövzulardan biri də Qurani-Kərimin adları və ya sifətləri mövzusundan ibarətdir. Bu sahənin mütəxəssis alimləri uyğun mövzuda müxtəlif və fərqli sayda adlar və sifətlər sadalamışlar. Alimlər arasında daha çox müqəddəs Quran üçün aşağıda təqdim edilən 4 ad sadalanmişdır: 1) "Quran"- (oxunulan, toplanmış və s.); Bu müqəddəs kitabın ən məşhur adı "Quran"dır. Bu ad Quranın özündə də başqa adlardan daha çox istifadə edilmiş və buna görə müsəlmanlar və qeyri-müsəlmanlar arasında bu adla tanınmış və öz yerini tutmuşdur. Quran sözü Quranda təqribən 66 dəfə keçmişdir ki, iki yerdən başqa qalan yerlərdə Qurani-Kərimin öz adı olaraq…
[...]

Read more 0

Qurani-Kərimin təfsir metodları

Rate this item
(2 votes)
Qurani-Kərimin təfsir metodları   Məlum olduğu kimi müsəlmanlar İslam Peyğəmbərinin (s) zamanında qurani-Kərim ilə bağlı suallarını O həzrətdən (s) soruşur və bu kimi çətinliklərini həll edirdilər. Bu vəziyyət İslam Peyğəmbərindən (s) sonra müəyyən müddətədək davam etmiş və müsəlmanlar öz suallarını  İmam Əli (ə),  Abdullah ibn Abbas,  Abdullah ibn Məsud və  Übəyy ibn Kəb kimi səlahiyyətli səhabələrdən soruşub öyrənmişlər. Lakin zaman keçdikcə müsəlmanlar arasında elmi və etiqadi bəhslər genişlənirdi. Bunun əsas səbəblərindən biri müsəlmanların yeni ölkələr və ərazilər fəth etməsi idi. Belə ki, Abbasi sülaləsinin xilafəti dövründə (hicri-qəməri tarixilə I əsrin sonu və II əsrin əvvəllərində) əqli və fəlsəfi mövzuları ehtiva…
[...]

Read more 0

Qurani-Kərim müfəssirinin şərtləri

Rate this item
(2 votes)
Qurani-Kərim müfəssirinin şərtləri   Qurani-Kərim və ya onun müəyyən ayələri haqqında təfsir yazan hər bir şəxsin müəyyən şərtlərə və elmlərə mükəmməl şəkildə yiyələnməsi zəruri və vacibdir. Əks təqdirdə, onun yazdığı təfsir nəinki faydasız olacaq, hətta insanları azğınlığa çəkəcəkdir. Digər tərəfdən, belə bir təfsir Qurani-Kərimin sahibi Allah-taala üçün böhtan və yalan qoşmaq kimi sayılacaqdır.   Burada hər bir Quran müfəssiri üçün vacib olan elmlər və xüsusiyyətləri sadalayırıq:   1.   Ərəb dilinin lüğət elmi;   2.   Ərəb dilinin qrammatikasının əsasını təşkil edən “Sərf” “Nəhv” elmləri;   3.   İslam Peyğəmbərinin (s) tarixi və o zamanda baş vermiş hadisələrlə tanışıq ;   4. …
[...]

Read more 0

Təfsir

Rate this item
(2 votes)
Təfsir   Quran elmlərinin mühüm mövzularından biri də müqəddəs Quranın “təfsir”indən ibarətdir. Allah-Təala bu müqəddəs kitabda buyurur:   بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ “Sənə dəQuranı nazil etdik ki, insanlara onlara göndəriləni (hökmləri, halal-haramı) izah edəsən və bəlkə, onlar da düşünüb dərk edələr!”   (“Nəhl” surəsi, ayə-44)   Qeyd olunmuş ayədən bir çox nəticələr əldə etmək olar. O cümlədən; 1. Qurani-kərimin bütün ayələri hamı üçün tam aydın mənaya malik deyil. Bu da həmin müqəddəs kitabda əsasən külliyatdan söz açılmadığı və xırdalıqlara girməməsindən irəli gəlir. 2. İslam Peyğəmbəri (s) ilk növbədə bu xırdalıqları açıqlamaq və ümumiyyətlə, Quran ayələrini…
[...]

Read more 0

Quran tilavətinin xüsusi saatı varmı?

Rate this item
(2 votes)
Quran tilavətinin xüsusi saatı varmı?   Quran tilavət etmək çox tövsiyə olunmuş ibadətlərdən biridir. Bu müstəhəb işin məxsusi vaxtları da olur ki, o zaman insan daha çox savab qazana bilir. "Yasin"i hər zaman oxumaq savab olmasına baxmayaraq, əgər bu mübarək surə qəbristanlıqda oxunsa, qəbr əhlinin əzabı azalar və qari oradakı ölülərin sayı qədər mükafatla mükafatlandırılar. Quran nə zaman oxunsa savabı çox olar? Qurani-Kərim hər nə zaman oxunsa savabdır, amma hədislərə görə sübh və axşam oxunması daha çox tövsiyyə olunur. (Vəsailuş-şiə c.4, səh. 849-850) Ayların ortasında, mübarək Ramazan ayı - “Quranın baharı” kimi tanındığına görə bu ayda çoxlu Quran qiraət etmək müstəhəbdir. Quran…
[...]

Read more 0

Quranın ahəngi

Rate this item
(3 votes)
Quranın ahəngi Quranın ahəngini və uyğunluğunu düşünək. Bu uyğunluq və ahəng Qurani-Kərimin harasından olursa-olsun baxsaq tam bir nizam təşkil edir. Uca Allah “Hud” surəsinin 1-ci ayəsində belə buyurmuşdur: الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ “Əlif, Lam, Ra! Bu, ayələri hikmət sahibi, (hər şeydən) agah olan (Allah) tərəfindən təsbit olunmuş, sonra da müfəssəl izah edilmiş bir Kitabdır”.   إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ   “Bizim ayələrimizə ancaq ayələrimizlə öyüd-nəsihət olunduqları zaman səcdəyə qapananlar və təkəbbür göstərməyərək Rəbbini həmd-səna ilə təqdis edənlər iman gətirərlər”. (“Səcdə surəsi, ayə-15) Bu…
[...]

Read more 0

Nasix və mənsux

Rate this item
(1 Vote)
Nasix və mənsux   Quran elmləri sahəsində əsas və önəmli mövzulardan biri də “nəsx” mövzusudur. “Nəsx” mövzusunun müqəddəs Quran ayələrinin təfsirində mühüm rolu olduğundan onun haqqında lazımi qədər məlumat əldə etmək hər bir Quran və təfsir alimi üçün zəruri sayılır. İslam Peyğəmbəri (s) bu mövzuyla bağlı belə buyurmuşdur: “(Dini mövzularda) müqayisələrə (qiyas) əməl edən şəxs özü həlak olmuş və başqalarını da həlak etmişdir. Nasix, mənsux, möhkəm (aydın mənalı) və mütəşabih (oxşar mənalı) ayələri tanımadan və elmsiz halda xalq üçün fətva verən şəxs (də) həm həlak olmuş, həm də başqalarını həlak etmişdir”. ("Əl-Üsul minəl- kafi”, Şeyx Kuleyni, 1/43/9) “Nəsx” - ərəb…
[...]

Read more 0

Təfsir elmi

Rate this item
(3 votes)
Təfsir elmi   “Təfsir” elminin lüğətdə tərifi belədir: “Təfsir elmi Quranın mənasını nəzmlə (ayələrini bir-birinə bağlılığını) hər dövrə uyğun, ərəb-dili qaydalarından istifadə edərək bəhs edən bir elmdir”. Digər bir tərifi də belədir: “Təfsir İlahi kəlamın necəliyini və ayələrin nəyə dəlalət etdiyini aydın izah edən bir elmdir”. Ən dəqiq tərif isə budur: “Təfsirin əsl mənası kəşf və izhar (aşkar) etməkdir, yəni, ayələrdəki mənaları aydın və hissə-hissə, mərhələlərlə açıqlamaqdan ibarətdir”.   “Təfsir”- kəlməsi Quranda bir dəfə gəlmişdir:   وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا  “Onlar sənin (peyğəmbərliyinə tənə vurmaq) üçün (sehrbaz, şair, əfsanə söyləyən və bu kimi) hər nə məsəl…
[...]

Read more 0

Səbəbi-nüzul və şəni-nüzul

Rate this item
(3 votes)
Səbəbi-nüzul və şəni-nüzul   Quran elmlərində sözü gedən əsas mövzulardan biri də “Səbəbi nüzul” və “Şəni nüzul” bəhsidir. Qurani-Kərim elmlərinin bu mövzusunda müqəddəs Quranın əsasən, surə və ayələrinin nazil olma səbəbləri və onların aid olduqları hadisələrdən danışılır. Quran alimləri “Səbəbi-nüzul” ilə “Şəni-nüzul” sözlərini bir mənada qəbul edərək onları hər hansı bir Quran surəsi və ya ayəsinin nazil olma səbəbi kimi mənalandırsalar da bəzi tədqiqatçı alimlər onların bir-biri ilə fərqli olduğunu açıqlamışlar. Necə ki, Əllamə Mərifət bu barədə belə yazır: “Şəni-nüzul” hər hansı bir şəxs, hadisə və ya vacib şəriət hökmü barədə nazil olan (surə və ya) ayələrə deyilir. “Səbəbi-nüzul” isə…
[...]

Read more 0

Dəfi və tədrici nüzul

Rate this item
(1 Vote)
Dəfi və tədrici nüzul Dəfi nüzul Quranın Ramazan ayında nüzulu ilə besət arasında heç bir bağlılığı olmadığı aydınlaşandan sonra belə bir sual zehində oyanır. Qurani-Kərimin bəhs etdiyi nüzul hansı nüzul idi? Əhli-şiə və əhli-sünnənin bir çox rəvayətlərinə əsasən Quran müxtəlif cür nazil olmuşdur. Cəlaləddin Süyuti deyir: Quranın lövhi-məhfuza nazil olması barədə üç fikir var: Birinci nəzər hamısından doğru və məşhurdur. Quran Qədr gecəsində bütöv şəkildə dünya asimanına və sonra isə 20, ya 23 və ya 25 il müddətində tədriclə nazil olmuşdur. Səid ibn Cəbir İbn Abbasdan nəql edib: Quran bütövlökdə Qədr gecəsi dünya asimanına, ulduzların yerinə nazil olmuşdur. Sonra isə…
[...]

Read more 0

Ayə və surə Quranda

Rate this item
(3 votes)
Ayə və surə Quranda Ayənin lüğətdə mənası Quranda «aydın nişanə» deməkdir. İbn Farsi deyir: «Ayə – əlamətdir». Həmçinin, Rağib İsfahani deyir: «Ayə – aşkar edən bir əlamətdir». Ayə lüğətdə müxtəlif mənalarda işlənmişdir:       1. Nişanə və əlamət              قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا «(Zəkəriyya) dedi «Ey Rəbbim! Mənim üçün (ürəyim arxayın olsun deyə, bu barədə) bir əlamət müəyyən et!» (Allah) buyurdu: «Əlamətin budur ki, sən sağlam ikən üç gün-üç gecə adamlarla danışa bilməyəcəksən!»  («Məryəm» surəsi, ayə 10) Möcüzə   قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً   …
[...]

Read more 0
Start
1

Dostların veb səhifələri

14659579
bu gün
Dünən
Bu həftə
Keçən həftə
Bu ay
Keçən ay
Bütün günlər
4576
5453
33836
14487819
64305
142479
14659579

sizin IP ünvanınız: 44.211.26.178
2024-06-16 18:29

logo ebedinur

“ƏBƏDİ NUR”- Quran maarifi mərkəzi 2006 ci ildə Quran sevərlərə xidmət üçün təsis edilmişdir.

Əziz həmvətənlərimiz, gəlin bu ilahi və nurani nemətdən uzaqlaşmayaq!